Hospital at home

Fremtiden er hospitalsbehandling i eget hjem

Det danske sundhedsvæsen er udfordret, fordi flere borgere får brug for sundhedsfaglige indsatser og behandlinger, dog vokser tilførslen af ressourcerne ikke proportionelt. Som samfund skal vi derfor tænke visionært.

Olivia Danmark vil gerne bidrage med en ny måde at tænke sygeplejefaglig hjemmebehandling. Olivia Danmark har i 2016 søsat et pilotprojekt, hvor den sygeplejefaglige behandling udføres i patientens eget hjem. Projektet vil blive gennemført med den rette samarbejdspartner fra hospitalssektoren eller den kommunale sektor.

”Fremtidens velfærd er udfordret, vi tror derfor, at der bliver øget krav om bedre udnyttelse af ressourcerne i den danske sundhedssektor og at der bliver brug for flere innovative initiativer. Vi vil gerne være med til at sætte sundhedsinnovation på dagsordenen,” forklarer Henriette Klekner, som er projektleder på Olivia Danmarks helt nye projekt med arbejdstitlen ”Hospital at Home”.

Olivia Danmark har søsat et projekt, der udfordrer den måde, vi tænker sundhed og behandling. Projektet har fokus på nogle af de behandlinger, som traditionelt foregår på hospitalet og udføres af sygeplejersker, nu kan foregå i patientens eget hjem. I hjemmet vil behandlingen ligeledes udføres af autoriserede sygeplejersker. Der sker altså en opgaveglidning fra hospital til hjemmet, og det har en række store fordele både samfundsmæssige og for patienten og dennes pårørende.

Gode erfaringer fra udlandet
I andre af de vestlige lande, vi sammenligner os med, er hjemmebehandling allerede en udbredt behandlingsform med stor succes og multiple positive gevinster. Nogle af de fordele og gevinster, der fremhæves er, at patienterne bliver hurtigere raske, og de undgår potentielle hospitalsinfektioner. For de erhvervsaktive patienter ser man en hurtigere tilbagevenden til arbejdet, dermed en reducering af produktionstab. Da omkostningerne typisk er lavere ved udvidet hjemmebehandling, kan de ressourcer, der frigives blive på hospitalet og øremærkes, der hvor der er behov.

”Erfaringerne fra udlandet viser, at visse patienter opnår lige så gode resultater ved hjemmebehandling som ved indlæggelse på sygehus. Omkostningerne er typisk lavere ved behandling i eget hjem, og derved sparer samfundet penge. Olivia Danmark kan som en innovativ virksomhed, med mangeårig erfaring, med behandling og pleje i borgerens eget hjem, byde ind med ressourcer, viden og muligheder i forhold til at gennemføre projektet, som har udvidet hjemmebehandling som omdrejningspunkt. Afslutningen af projektet vil være en pilottest, som vil foregå i samarbejde med en samarbejdspartner fra hospitalssektoren eller fra den kommunale sektor,” forklarer Henriette Klekner.

Mere velfærd for pengene
I takt med at de sundhedsprofessionelle er blevet dygtigere, er det faglige niveau hævet og behandlingsudbuddene i dag af højere kvalitet, dette er medvirkende til at også den gennemsnitlige levetid er forhøjet. Olivia Danmark vil være medvirkende til at skabe mere sundhed og mere velfærd for pengene der er til rådighed.

”Som patient i et højteknologisk informationssamfund er man i langt højere grad deltagende i sit behandlingsforløb i stedet for at være tilskuer til sit sygdomsforløb. I det ligger samtidig en forventning fra patienterne, om involvering og højt informationsniveau fra de sundhedsprofessionelle. Det er en tendens, der udfordrer de professionelle, da de ikke har fået tilsvarende mere tid til rådighed”.

De nævnte faktorer er alle en medvirkende årsag til, at sundhedsvæsnet er svært udfordret. Sundhedsudgifterne stiger i kraft af udviklingen, men det gør tilførslen af midler til sundhedsvæsnet proportionelt ikke. Der opstår altså et misforhold i ressourcer. Det gør, at man også indenfor sundhedsvæsnet må tænke nyt og forsøge at udligne ubalancen via nye måder at arbejde og tænke på.

”En del af Olivia Danmark s vision er at modtagere af velfærd har ret til frihed og livskvalitet, derfor vil vi bidrage med at skabe banebrydende løsninger indenfor hjælp og støtte. Vores opgave er at bygge bro mellem dem, som yder hjælp og dem, som skal modtage hjælpen. Broen skal bygges af viden og høj faglighed, for at skabe tryghed og større livskvalitet for patienten, og mindske det samfundsmæssige produktionstab,” fortæller Henriette Klekner.


Kommunal eller regional samarbejdspartner
I fællesskab med en hospitals- og eller kommunal aktør er det planen, at få etableret en samarbejdsaftale, hvor Olivia Danmark vil udføre den sygeplejefaglige hjemmebehandling i praksis, som et pilotprojekt.

”Olivia Danmark har en vision om, at dette behandlingskoncept med tiden bliver en mulighed for alle patienter i det danske sundhedssystem, der ønsker det,” slutter Henriette Klekner.

Olivia Danmark har netop søsat projektet ”Hospital at Home”, som har fokus på udvidet sygeplejefaglig hjemmebehandling og de mange positive gevinster det har for patienten, hospitalet, arbejdsmarkedet og samfundsøkonomisk.

Er du blevet nysgerrig på projektet eller kender du nogen der kunne have interesse i det, er du meget velkommen til at kontakte Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk eller telefon 88887171.

 

Olivia Danmark har netop søsat projektet ”Hospital at Home”, som har fokus på udvidet sygeplejefaglig hjemmebehandling og de mange positive gevinster det har for patienten, hospitalet, arbejdsmarkedet og samfundsøkonomisk.

Er du blevet nysgerrig på projektet eller kender du nogen der kunne have interesse i det, er du meget velkommen til at kontakte Olivia Danmark på info@oliviadanmark.dk eller telefon 88887171.